Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovanie

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej pred­metom je nákup a predaj tovaru na interne­tovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
email:

Orgán dozoru:
Ústredný inšpektorát SOI
Odbor technickej kontroly
výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Poštový priečinok 29, Prievozská 32
827 99 Bratislava 215
email:
tel.: +421 (2) 582-72-103
fax: +421 (2) 534-14-996

2. Ceny

2.1. Ceny uvedené v internetovom obchode, platia výhradne pre nákup produktov prostre­d­níctvom internetového obchodu. Cena platí pre samotný produkt a neobsahuje dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslov­ne uvedené v popise produktu.

2.2. Cena je štandardne uvádzaná za 1 kus, respektíve 50 g pri sortimente predávanom na váhu, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Nakoľko nie sme platiteľmi dane, všetky ceny sú uvádzanané vrátane 20% dph.

3. Objednávka tovaru

3.1. Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar alebo službu zaplatiť kúpnu cenu podľa podmienok uvedených v objednávke. Platná a riadne nestornovaná objednávka sa považuje za kúpnu zmluvu. Neplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do desiatich dní od vystavenia objednávky sa považuje za porušenie týchto obchodných podmienok.

4. Stornovanie objednávky

4.1. Objednávku je možné stornovať bez poplatku, ak je vo fáze Prijatá a to iba v deň vystavenia objednávky. Objednávku je možné stornovať priamo v internetovom obchode, alebo akýmkoľvek spôsobom uvedeným na stránke Kontakt. Stornovanie objednávky po tomto termíne, alebo ak je už objednávka vo fáze Vybavuje sa, je možné iba po dohode s predávajúcim. Potvrdenie stornovania objednávky Vám bude zaslané na Vašu emailovú adresu.

4.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo časť objednávky v týchto prípadoch:

  • – výrazným spôsobom sa zmenila cena
  • – tovar sa nevyrába alebo nedodáva
  • – tovar je dlhodobo nedostupný

V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás kontaktovať emailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na ďalšom postupe. V prípade, že tovar nemá náhradu, bude iba z objednávky vylúčený.

5. Spôsoby platby

Viď stránku Spôsoby platby.

6. Spôsoby dopravy

Viď stránku Spôsoby dopravy.

7. Dodanie tovaru

7.1. Dodanie tovaru sa vykonáva spôsobom uvedeným v objednávke. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene produktu. Cena za dopravu sa účtuje vo výške obvyklej na slovenskom trhu pre dohodnutý spôsob dopravy.

7.2. Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť tovaru pri jeho preberaní a prípadné nedostatky uviesť do preberacích dokumentov a nechať potvrdiť odovzdávajúcou osobou.

7.3. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, nepreberajte zásielku a ihneď kontaktujte predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie ohľadom fyzického poškodenia tovaru alebo kompletnosti zásielky nie je možné akceptovať.

8. Doba dodania tovaru

8.1. Objednávky sa expedujú do 24 hodín v prípade, že tovar je na sklade. V prípade, že sa objednávka nezrealizovala z dôvodu nedostatku na sklade, zrealizuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

8.2. Doba dodania zo strany prepravnej spoločnosti je 1 až 2 pracovné dni.

9. Odstúpenie od zmluvy

9.1. Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 pracovných dní bez udania dôvodu.

9.2. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa objednaný tovar nedá dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

10. Záruka a servis

10.1. Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných vád produktov si môžete uplatniť priamo u predávajúceho. Záručná doba je štandardne dva roky, pokiaľ nie je v popise produktu uvedené inak. Pri uplatnení záruky sa riaďte pokynmi uvedenými v záruč­nom liste, prípadne nás kontaktujte.

11. Ochrana osobných údajov

Viď stránku Právna doložka, časť „Ochrana osobných údajov.“

12. Ďalšie ustanovenia

12.1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komuni­kácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (email) a internetových stránok (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.