Právna doložka

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade so súčasnými zákonmi Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ je registrovaným správcom osobných údajov, všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne len pre vnútornú potrebu a neposkytuje ich tretím osobám.

Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predá­vané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá prevádzkovateľ s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneu­žitiu. Dáta sú uchovávané na zálo­ho­vaných serveroch v majetku prevádzkovateľa, ktoré nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb.

Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

Zodpovednosť

Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie na stránkach sú pri niektorých produktoch preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typo­gra­fické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádz­ko­vateľ môže kedykoľvek bez predchá­dza­jú­ceho upozornenia zmeniť produkty a služby popí­sané na stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimo­riadne alebo iné následné škody, spôso­bené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných stránok, vrátane ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplý­va­júcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na stránkach jeho obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené.

Informácie uvedené na stránkach prevádz­ko­vateľa nie je možné interpretovať ako prehlá­senie o vhodnosti výrobkov pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlá­senie zákazník neobdržal od prevádz­ko­va­teľa v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

Copyright

Všetky materiály publikované na stránkach sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené daľšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami ich vlastníkov.

Žiadna časť stránok (zvlášť popisy a vyobra­zenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov, grafické prevedenie a rozloženie prvkov na stránkach) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verej­nosti bez predchá­dza­jú­ceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.